CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

  1. Trong hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ/có thể cần phải tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho bên thứ ba là các bên cung cấp dịch vụ cho Chúng tôi, đại lý và/hoặc các chi nhánh của Chúng tôi hoặc các công ty liên quan, và/hoặc các bên thứ ba khác, cho một hoặc nhiều hơn các mục đích trong Chính sách này. Các nhà cung cấp dịch vụ, đại lý và/hoặc các chi nhánh hoặc công ty liên quan và/hoặc các bên thứ ba khác đó sẽ được thay mặt Chúng tôi hoặc bằng cách khác, xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho một hoặc nhiều hơn các mục đích trong Chính sách này. Các bên thứ ba đó bao gồm, nhưng không giới hạn:
  • Các công ty con, các chi nhánh và các công ty liên quan của Chúng tôi;
  • Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Chúng tôi sử dụng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn những đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác như các công ty bưu chính, các công ty viễn thông, các công ty công nghệ thông tin và các trung tâm dữ liệu;
  • Một người mua hoặc người thừa kế khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tổ chức lại, giải thể hoặc bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản Bò-Lế-Rồ, cho dù là một hoạt động liên tục hoặc là một phần của phá sản, thanh lý, thủ tục tương tự, trong đó Dữ liệu cá nhân của Khách hàng là một trong những tài sản được chuyển giao; hoặc để một đối tác trong một giao dịch kinh doanh mà Bò-Lế-Rồ hoặc các công ty có liên quan tham gia.
  1. Ngoài các nội dung trên, việc chia sẻ thông tin này có thể là do yêu cầu về việc chia sẻ thông tin mang tính thống kê về Khách hàng của Chúng tôi và việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng với các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo và lập trình.
  2. Tiết lộ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
  3. Chính Sách Bảo Mật này không phải là một lời hứa rằng Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ không bao giờ được tiết lộ, ngoại trừ như được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này. Các bên thứ ba bất hợp pháp có thể chặn hoặc truy cập bất hợp pháp Dữ liệu cá nhân; hệ thống có thể không hoạt động hoặc hoạt động không như dự kiến, hoặc một người nào đó có thể truy cập, lạm dụng hoặc sử dụng thông tin sai cách mà không phải do lỗi của Chúng tôi. Chúng tôi sẽ luôn triển khai các biện pháp an ninh hợp lý để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo quy định pháp luật hiện hành; tuy nhiên có thể sẽ không đảm bảo an toàn tuyệt đối khỏi việc tiết lộ trái phép phát sinh từ hành động xâm nhập trái phép, mang tính phá hoại và tinh vi bởi bất kỳ đối tượng nào mà không do lỗi của Chúng tôi.

 

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên được Bò-Lế-Rồ cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Bò-Lế-Rồ. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Bò-Lế-Rồ cam kết:

  • Trừ trường hợp quy định tại chính sách này, Bò-Lế-Rồ sẽ không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Bò-Lế-Rồ sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa theo cơ chế bảo mật của Bò-Lế-Rồ.

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: